УВАГА!!!!УВАГА!!!!!УВАГА!!!!!!УВАГА!!!!!!ДЛЯ ОНЛАЙН-ДІАГНОСТИКИ УЧНЯ НЕОБХІДНО ПРИСВОЇТИ ЇМ ПАРОЛІ КОРИСТУВАЧІВ ПРОГРАМИ, А НЕ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ "VLAN"!!!!!

 

ВСТУП
Актуальність. Реалізація в загальноосвітніх навчальних закладах України гуманістичної педагогіки співробітництва, партнерства, співтворчості передбачає перехід від навчально-дисциплінарної моделі організації педагогічного процесу до моделі особистісно-розвивальної, за якої кожна потенційно обдарована особистість учня розглядається як творча індивідуальність.
Особистісно-розвивальний підхід потребує створення інноваційних психолого-педагогічних освітніх систем, що забезпечать повноцінний розвиток кожної особистості стосовно реалізації мети національного виховання та соціально-культурного розвитку особистості учня.
Досвід роботи відділу проектування розвитку обдарованості Інституту обдарованої дитини НАПН України вказує на необхідність розвитку специфічного рівня у практичній психології та педагогіці - рівня проектування науково-психологічних знань на реальні проблеми, які існують в розвитку учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Це вимагає прикладання наукових здобутків до розроблюваних нових психолого-педагогічних технологій практично-психологічної спрямованості через спільну пошукову роботу науковців та практиків.
РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
1.1. Призначення комплексу
Діагностично-проектуючий комплекс (ДПК) «Універсал 4 online» – це комп’ютерний комплекс (програма), розроблений на основі інноваційних освітніх психолого-педагогічних технологій, що створені на засадах проектування особистісного розвитку учнів загальноосвітніх навчальних закладів, та експериментально апробований на всеукраїнському і регіональних рівнях згідно наказу Міністерства освіти і науки від 06.07.2007 р. №665 в 116 навчальних закладах освіти України. 
Діагностично-проектуючий комплекс функціонує на основі восьми взаємозалежних і взаємодоповнюючих психолого-педагогічних технологій, а саме: діагностика, аналіз, конструювання, програмування, моделювання, планування, творення, реалізація, що складають цілісну навчально-виховну систему загальноосвітнього навчального закладу.
У основу першого технологічного модуля «Діагностика» комп’ютерного пкомплексу «Універсал 4 online» покладено декілька діагностичних методик: «Домінуюча система сприйняття»; «Навчальна активність»; «Профіль мислення»; «Ставлення батьків»; «Шкільний тест розумового розвитку (ШТРР)»; «Життєва активність»; «Ціннісні пріоритети»; "Соціометрія"; ДВОР" тощо.
У технологічному модулі «Аналіз» учасники навчально-виховного процесу мають можливості аналізувати результати психолого-педагогічної діагностики. Аналіз передбачає визначення основних проблем та потенційних можливостей розвитку особистості в тому числі обдарованих учнів за чотирма сферами особистісного розвитку: фізичним, психічним, соціальним і духовним. Програмою передбачено прогнозування розвитку особистості учня та класного колективу на основі причинно-наслідкових зв’язків та факторного аналізу за 53 критеріями.
На основі системно-кореляційного аналізу рівня розвитку особистості учня визначаються основні проблеми та потенційні можливості як конкретного учня, так і груп учнів, класних колективів та всього навчального закладу.
Результати комплексного аналізу у вигляді діагностичних таблиць, матриць, графіків, діаграм, списків, характеристик, рекомендацій на учня та класний колектив тощо виводяться на екран монітора ПК та роздруковуються на принтері (кольоровий та чорно-білий друк) як за окремими учнями, так і в системі зведеної та систематизованої інформації по класним колективах і навчальному закладу.
У технологічному модулі «Конструювання» проводиться конструювання навчально-виховних завдань навчального закладу та тактичних задач особистісного розвитку учнів класних колективів. Процес конструювання задач відбувається за рахунок проектування проблем та потенційних можливостей учасників навчально-виховного процесу в двох режимах комп’ютерної програми: творчому та автоматичному.
Результатом даного технологічного модуля є конкретні завдання навчального закладу та задачі особистісного розвитку учнів.
У технологічному модулі «Програмування» розміщені два банки програм і проектів: навчально-виховний та навчальний. Банки постійно доповнюються новими програмами і проектами. У технологічному модулі «Програмування» користувачі програми створюють алгоритми за напрямками роботи (граф-сітки навчального закладу, вчителів, класних керівників, психологів.
Наступним технологічним модулем програми «Універсал» є «Моделювання», в якому проводиться створення сюжетної лінії навчально-виховних проектів навчального закладу, класних колективів, соціально-психологічної служби тощо.
Проекти в технологічному модулі «Планування» проектуються в автоматичному режимі на алгоритми графічної сітки навчального закладу та конкретних учасників та виконавців (педагогів, учнів, батьків). У процесі проектування створюється цілісний особистісно-орієнтований зміст навчально-виховного процесу навчального закладу й класних колективів. Трьохвимірна проекція, що проектується в автоматичному режимі роботи комп’ютерної програми дає користувачам програми можливість отримати декілька типів і видів планів роботи навчального закладу, класних керівників, учителів-предметників, практичних психологів, соціальних педагогів.
У технологічному модулі «Творення» створюються корекційно-виховні та навчальні сценарії з особистісно-розвивальним змістом для роботи класних керівників, вчителів-предметників, працівників соціально-психологічної служби тощо.
Програмою передбачено автоматичне переведення учнів до наступних класів з урахуванням покласної диференціації, перегляд та друк результатів моніторингу розвитку конкретного учня в динаміці його особистісного розвитку, моніторинг розвитку учнів класних колективів та навчального закладу, характеристики учня та класного колективу, конкретні рекомендації з корекції розвитку учня та класного колективу тощо.
Для кінцевого користувача програма представлена web-інтерфейсом, який працює через популярні web-браузери, що є складовими частинами практично всіх сучасних операційних систем.
1.2. Користувачі комплексу
ДПК “Універсал 4 online” є багатопрофільною системою, залежно від необхідної функціональності забезпечується обслуговування наступних категорій користувачів:
1) адміністратор комплексу НЗ;
2) адміністрація НЗ (директор, заступники);
3) психологічна служба (практичний психолог, соціальний педагог);
4) класні керівники (вихователі, куратори);
5) вчителі;
6) медична служба НЗ;
7) учні;
8) батьки учнів;
9) медична служба навчального закладу.
1.3. Особливості роботи програмного забезпечення
ДПК “Універсал 4 online” передбачає наявність web-сервера і сервера бази даних. Взаємодія з кінцевими користувачами відбувається через загальнодоступну мережу Internet.
На початку роботи кінцевий користувач вводить свій логін та пароль, за якими система визначає категорію користувача та відповідні права доступу до компонентів системи.
У кожному навчальному закладі призначається адміністратор системи НЗ, в обов’язки якого входять наступні функції:
• формування списків учасників НВП (учнів, педагогів, адміністрації тощо);
• формування структури НЗ;
• видача списків для різноманітних потреб сформованих за певними критеріями (учнів класу, педагогічного колективу, груп учнів, учнів за соціальним станом тощо);
• керування обліковими записами користувачів на рівні даного НЗ.
Технологічний модуль “Діагностика” забезпечує роботу соціально-психологічної служби, а саме:
а) генерацію анкет з кожної діагностичної методики;
б) ручне і автоматичне введення відповідей учнів, педагогів та батьків;
в) online-режим тестування учасників НВП.
З кожної методики генеруються звіти у вигляді таблиць, діаграм, графіків, характеристик, рекомендацій.
У результаті проведення одного зрізу діагностики формується зведена таблиця результатів та проводиться аналіз і прогнозування розвитку класного колективу, що дає можливість проводити моніторинг навчального закладу, району, регіону, країни.
1.4. Технологичні можливості комплексу
Програма надає можливість працювати в режимі online всім учасникам навчально-виховного процесу:
• Адміністратор програми – надає доступ до ДПК «Універсал» усім учасникам НВП, формує списки учнів, педагогів та інших учасників НВП, допомагає адміністрації навчального закладу створити алгоритм структури навчального закладу за основними його підрозділами.
• Адміністрація – здійснює аналіз результатів діагностики по навчальному закладу, конструювання завдань навчального закладу, створення навчально-виховних проектів навчального закладу та різних типів планів (проектно-модульний, системно-комплексний, графічний календарний, за підрозділами та ін.).
• Класний керівник – аналіз результатів діагностики класного колективу, конструювання задач особистісного розвитку учнів, створення виховного проекту класного колективу, планування роботи з класним колективом, створення сценаріїв тощо.
• Учитель-предметник – створення навчальних проектів, календарне планування, створення сценаріїв уроків.
• Батьки – участь в діагностичних дослідженнях, отримання психолого-педагогічних рекомендацій з питань особистісного розвитку дитини.
• Учні – участь в діагностичних дослідженнях, отримання індивідуальних психолого-педагогічних рекомендацій з питань особистісного розвитку.
• Медична служба – занесення даних результатів медогляду та аналіз фізичного розвитку учнів (протокол.
• Психологічна служба – проведення комплексної психолого-педагогічної діагностики, аналіз діагностичних даних, психолого-педагогічні характеристики учнів та класних колективів, рекомендації; створення проекту практичного психолога, планування роботи практичного психолога, творення корекційно-розвивальних сценаріїв тренінгів тощо.
• Соціальний педагог – аналіз соціальних станів учнів, творення проектів соціальної служби, планування роботи, творення сценаріїв .